13 Sep 2018    Reports/ Presentations, Other


R4D Policy Brief 2015/2b: Đề xuất chính sách tăng cường số lượng và chất lượng việc làm tại Việt Nam

R4D Policy Brief 2015/2b, by Thu Thuy Nguyen and Tu Anh Nguyen.

For the full text of the Policy Brief, please click the link below.

R4D Policy Brief 2015/2b: Đề xuất chính sách tăng cường số lượng và chất lượng việc làm tại Việt Nam